Kamis, 03 Januari 2013

Surah At-tin

Surah at-Tin terdiri atas 8 ayat, termasuk golongan Surah Makkiyah, diturunkan sesudah surah al-Buruj. Nama at-Tin diambil dari kata at-tin’ yang artinya buah tin.


1. Bismillahir-rahmanir-rahim(i).
2. Wat-tini waz-zaitμn(i).
3. Wa ¯tμri sinin(a).
4. Wa hazal-baladil-amin(i).
5. Laqad khalaqnal-insana fi ahsani taqwim(in).
6. Summa radadnahu asfala safilin(a).
7. Illal-lazina amanμ wa ‘amilus-salihati falahum ajrun gairu mamnμn(in).
8. Fama yukazziibuka ba‘du bid-din(i).
9. Alaisalluhu bi’ahkamil-hakimin(a).

Arti Surah At-Tin
1. Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun,
2. Demi gunung Sinai,
3. Dan demi negeri (Mekah) yang aman ini.
4. Sungguh, Kami telah men-ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik-nya,
5. kemudian Kami kembali-kan dia ke tempat yang serendah-rendahnya,
6. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; maka mereka akan mendapat pahala yang
    tidak ada putus-putusnya.
7. Maka apa yang menyebabkan (mereka) mendustakanmu (tentang) hari pembalasan setelah (adanya
    keterangan-keterangan) itu?
8. Bukankah Allah hakim yang paling adil?

Makna QS At-Tin
Setelah kalian mengetahui arti Q.S. at-Tin, menurut pendapatmu apa makna yang terkandung di dalam Surah tersebut?
Makna yang dapat diambil dari Q.S. at Tin antara lain:
 1. Manusia merupakan makhluk terbaik yang dijadikan oleh Allah swt.,  baik jasmaniah maupun rohaniah.
2. Jika manusia tidak beriman dan beramal saleh, maka manusia menjadi makhluk yang amat rendah.
3. Manusia yang beriman dan beramal saleh akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya yaitu surga.
4. Allah swt. merupakan hakim yang seadil-adilnya.

0 komentar:

Posting Komentar